มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แบบฟอร์มต่างๆ

Center of Advanced Studies Agriculture and Food

1. แบบฟอร์มสมัครทุนนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย

2. แบบฟอร์มสัญญาทุน
 

3. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการจัดเก็บเอกสารทุนวิจัย  NEW

          ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิจัย  NEW

 
ส่วนที่ 1 
 
ส่วนที่ 2
 
ส่วนที่ 3 

4. แบบฟอร์มสมัครนักวิจัยหลังปริญญาโท และหลังปริญญาเอก ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

5. โครงการสร้างสรรค์เพื่อเสริมความเข้มแข็งบุคลากรวิจัยของศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร

 
6. แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงิน

7. แบบฟอร์มเงินเดือนนิสิต
 
8. แบบฟอร์มเปลี่ยนหัวข้อโครงการวิจัย
 
9. แบบฟอร์มส่งรายงานความก้าวหน้า
10. แบบฟอร์มส่งผลงานตีพิมพ์และรายงานฉบับสมบูรณ์

11. แบบฟอร์มอื่นๆ

 
Center for Advanced Studies for Agriculture and Food
Faculty of Agriculture, Kasetsart University
50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak Bangkok 10900
Tel. 02-579-0588 ext. 1408
Direct line.1291-3 ext. 1408
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร  
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 02-579-0588 ต่อ 1408   
เบอร์โทรภายใน 1291-3 ต่อ 1408   
 

 


 
  • สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร
  • ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติ เขตร้อน
  • ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร
  • ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติ เขตร้อน
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
End Calendar