มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แบบฟอร์มต่างๆ

Center of Advanced Studies Agriculture and Food

1. แบบฟอร์มสมัครทุนนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย

2. แบบฟอร์มสัญญาทุน
 

3. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการจัดเก็บเอกสารทุนวิจัย  NEW

          ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิจัย  NEW

 
ส่วนที่ 1 
 
ส่วนที่ 2
 
ส่วนที่ 3 

4. แบบฟอร์มสมัครนักวิจัยหลังปริญญาโท และหลังปริญญาเอก ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

5. โครงการสร้างสรรค์เพื่อเสริมความเข้มแข็งบุคลากรวิจัยของศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร

 
6. แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงิน

7. แบบฟอร์มเงินเดือนนิสิต
 
8. แบบฟอร์มเปลี่ยนหัวข้อโครงการวิจัย
 
9. แบบฟอร์มส่งรายงานความก้าวหน้า
 เอกสารแนบ 1ก Ph.D.55 (สำหรับนิสิตฯ ที่รับทุน ตั้งแต่ ภาคปลาย 52 - ภาคต้น 55)
        (สำหรับนิสิตฯ ที่รับทุน ตั้งแต่ ภาคปลาย 52 - ภาคต้น 55)
        (สำหรับนิสิตฯ ที่รับทุน ตั้งแต่ ภาคต้น 56 - ภาคต้น 57)
        (สำหรับนักวิจัยฯ ที่รับทุน ตั้งแต่ ปี 57 - 58)
10. แบบฟอร์มส่งผลงานตีพิมพ์และรายงานฉบับสมบูรณ์

11. แบบฟอร์มอื่นๆ

 
Center for Advanced Studies for Agriculture and Food
Faculty of Agriculture, Kasetsart University
50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak Bangkok 10900
Tel. 02-579-0588 ext. 1408
Direct line.1291-3 ext. 1408
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร  
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 02-579-0588 ต่อ 1408   
เบอร์โทรภายใน 1291-3 ต่อ 1408   
 

 


 
  • สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร
  • ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติ เขตร้อน
  • ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร
  • ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติ เขตร้อน
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
End Calendar